Podstawowe pojęcia i zwroty w branży nieruchomości Beata Kołodziejczyk

Podstawowe pojęcia i zwroty w branży nieruchomości

Czy wiesz, że nieruchomości to nie tylko domy i budynki, ale także cały zbiór prawnych aspektów? Prawo własności, prawa najemcy, hipoteki – to tylko część skomplikowanego systemu regulacji. Podstawowe pojęcia i zwroty w branży nieruchomości pozwalają zrozumieć wypowiedzi ekspertów i być świadomym, co one oznaczają.

Na przykład, w Polsce Kodeks cywilny oraz ustawy specjalne określają warunki zawierania umów najmu, ich rozwiązywania oraz wzajemne obowiązki stron. To ważne, aby znać swoje prawa i obowiązki, aby uniknąć konfliktów. Dlatego warto zwrócić uwagę na te kwestie, poznać najważniejsze pojęcia i być świadomym ich znaczenia przy posiadaniu nieruchomości.

Definicje kluczowych terminów

W świecie nieruchomości, pojęcia i zwroty takie jak nieruchomość, własność oraz hipoteka są fundamentem zrozumienia tej branży. Na wstępie warto podkreślić, że nieruchomość to termin prawny odnoszący się do określonego fragmentu ziemi wraz ze wszystkim, co jest z nią trwale związane, czyli na przykład budynkami czy roślinnością. Wartość nieruchomości może być przedmiotem obrotu gospodarczego i stanowi istotny element majątkowy.

Z kolei pojęcie własność jest ściśle powiązane z prawem i oznacza prawo do posiadania, korzystania oraz rozporządzania nieruchomością. Właściciel ma pełnię praw do swojej nieruchomości, ale musi również przestrzegać określonych ograniczeń narzuconych przez prawo, na przykład regulacji urbanistycznych czy środowiskowych.

Ostatnim kluczowym terminem jest hipoteka, która stanowi formę zabezpieczenia kredytów lub pożyczek za pomocą nieruchomości. Hipoteka wiąże nieruchomość z długiem, zapewniając wierzycielowi pewność, że w przypadku nieuregulowania zadłużenia przez dłużnika, ma on prawo do dochodzenia swoich roszczeń poprzez sprzedaż obciążonej hipoteką nieruchomości.

W praktyce proces udzielania hipoteki wygląda następująco:

 1. Dłużnik zgłasza się do banku po kredyt hipoteczny.
 2. Bank ocenia zdolność kredytową dłużnika oraz wartość nieruchomości.
 3. Po pozytywnej ocenie bank ustanawia hipotekę na nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu.
 4. Hipoteka zostaje wpisana do księgi wieczystej nieruchomości.
 5. Dłużnik spłaca kredyt w ustalonych ratach.
 6. Po całkowitej spłacie zadłużenia hipoteka zostaje wykreślona z księgi wieczystej.

Te pojęcia i zwroty w branży nieruchomości są niezbędne dla każdego, kto zamierza brać udział w transakcjach dotyczących mieszkań. Zarówno dla profesjonalistów branży jak i dla indywidualnych inwestorów czy kupujących domy na własne potrzeby. Należy pamiętać, że prawa dotyczące nieruchomości mogą się różnić w zależności od jurysdykcji i dlatego ważne jest także poznanie lokalnych przepisów i regulacji prawnych.

Proces kupna i sprzedaży – podstawowe pojęcia i zwroty w branży nieruchomości

Transakcja nieruchomości to proces wieloetapowy, który wymaga szczegółowej znajomości prawa i dokładności w działaniu. Początek tej ścieżki to podpisanie umowy rezerwacyjnej, a następnie przedwstępnej, która jest zobowiązaniem stron do przeprowadzenia transakcji w przyszłości. Jest to dokument, w którym sprzedający i kupujący ustalają warunki sprzedaży, takie jak cena, terminy oraz sposób zapłaty. Umowa ta powinna być zawarta na piśmie i może być potwierdzona przez notariusza, co nie jest obowiązkowe, ale zwiększa jej moc prawną.

Następnie kluczowym etapem jest zebranie niezbędnych dokumentów. Kupujący powinien zweryfikować stan prawny nieruchomości, sprawdzając księgę wieczystą oraz uzyskać zaświadczenie o braku zadłużeń. Sprzedający zaś musi przygotować aktualny wypis z księgi wieczystej, świadectwo energetyczne budynku oraz inne dokumenty wymagane przez prawo, jak np. pozwolenie na użytkowanie. Co to dokładnie znaczy wyjaśniam poniżej w podstawowych pojęciach i zwrotach w branży nieruchomości.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie finansowania, jeśli kupujący planuje zakup na kredyt hipoteczny. W tym celu należy złożyć wniosek kredytowy w wybranej instytucji finansowej i poczekać na decyzję kredytową. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bank wystawia tzw. decyzję kredytową, która jest podstawą do dalszych działań.

Baner kupno mieszkania lub zakup domu
Sprawdź mój poradnik

Tutaj odkryjesz jak bezpiecznie kupić nieruchomość, ominąć pułapki, znaleźć idealne mieszkanie/dom.

Przeniesienie własności, czyli akt notarialny

Po spełnieniu warunków umowy przedwstępnej i zgromadzeniu funduszy następuje moment podpisania aktu notarialnego – jest to oficjalny dokument przenoszący własność nieruchomości. Spotkanie odbywa się w obecności notariusza, który dokonuje wpisu do księgi wieczystej i informuje o wszelkich obciążeniach lub ograniczeniach dotyczących nieruchomości. Notariusz sporządza również tzw. projekt aktu notarialnego, który jest czytany stron transakcji przed podpisaniem.

Baner sprzedaż mieszkania lub domu
Sprawdź mój poradnik

Tutaj poznasz skuteczne strategie sprzedaży oraz sekretne sposoby na zwiększenie wartości swojego mieszkania i domu.
Bezstresowo. Poprowadzę Cię za rękę. Krok po kroku.

Warto pamiętać o konieczności zapłaty podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych), chyba że transakcja dotyczy zakupu mieszkania od dewelopera (wówczas jest VAT). Podatek ten należy uiścić w ustawowym terminie po zawarciu umowy, a obecnie pobiera go notariusz na akcie.

Ostatnim etapem transakcji jest przekazanie nieruchomości, które często wiąże się z przekazaniem kluczy do rąk nowego właściciela oraz spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, który potwierdza stan faktyczny nieruchomości w dniu przekazania.

Cały proces transakcji nieruchomościami wymaga nie tylko znajomości procedur prawnych, ale także pojęć i zwrotów w branży nieruchomości, umiejętności negocjacyjnych oraz analizy rynku. Z tego względu wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnego pośrednika nieruchomości, który może prowadzić klienta przez cały proces – od umowy przedwstępnej aż po akt notarialny – zapewniając wsparcie i doradztwo na każdym etapie transakcji. Podstawowe pojęcia i zwroty w branży nieruchomości ułatwiają poruszanie się na tym rynku.

Inwestowanie w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości to kompleksowa strategia, która wymaga gruntownej analizy zarówno pod kątem potencjalnych zysków, jak i aspektów prawnych. Pierwszym krokiem jest zrozumienie rynku – należy zbadać aktualne trendy, przewidywania ekspertów oraz historyczne dane dotyczące cen nieruchomości w interesującym nas regionie. Ważne jest również, aby zidentyfikować cel inwestycji: czy chodzi o szybki zwrot z inwestycji poprzez flipping, czyli kupno i szybką sprzedaż po wyremontowaniu, czy może o długoterminowy dochód pasywny z wynajmu.

Baner inwestowanie w nieruchomości
Sprawdź mój poradnik

Inwestowanie w nieruchomości. Tu odkryjesz, jak inwestować w mieszkania na wynajem i jak zarabiać na nieruchomościach.
Poprowadzę Cię za rękę. Krok po kroku.

Z punktu widzenia strategii finansowej, kluczowe jest określenie budżetu oraz źródeł finansowania. Wiele osób decyduje się na kredyt hipoteczny, który wymaga dokładnego przeanalizowania zdolności kredytowej oraz warunków umowy. Istotnym elementem jest także struktura własności – czy nieruchomość będzie zakupiona przez osobę fizyczną, spółkę cywilną, czy może specjalnie utworzoną do tego celu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kwestie prawne

Kolejnym aspektem są kwestie prawne. Przed zakupem konieczna jest weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, co obejmuje sprawdzenie księgi wieczystej pod kątem obciążeń i hipotek. Należy także zwrócić uwagę na plan zagospodarowania przestrzennego, który może wpływać na możliwości wykorzystania nieruchomości. W przypadku inwestycji w obiekty komercyjne istotne jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, standardów budowlanych oraz ewentualnych ograniczeń wynikających z lokalnych regulacji.

Podczas przygotowywania umowy kupna-sprzedaży niezbędna jest pomoc radcy prawnego lub notariusza, aby wszystkie klauzule były zgodne z prawem i chroniły interesy inwestora. Nie można również zapominać o obowiązkach podatkowych. Zarówno tych wynikających z samego zakupu (np. podatek od czynności cywilnoprawnych), jak i późniejszych (podatek od nieruchomości, dochodowy od wynajmu).

Ostatni etap to zarządzanie nieruchomością. Tutaj ważna jest efektywna eksploatacja oraz utrzymanie dobrego stanu technicznego obiektu. W przypadku wynajmu konieczne będzie stworzenie solidnej umowy najmu, która zapewni ochronę przed ryzykiem niepłacenia czynszu lub uszkodzenia mienia.

Baner doradztwo i konsultacje indywidualne
Sprawdź mój poradnik

Skonsultujesz wyzwania i problemy. Otrzymasz gotowe rozwiązania.
Ruszysz z miejsca.
Bezstresowo. Poprowadzę Cię za rękę. Krok po kroku.

Podsumowując, inwestowanie w nieruchomości to proces wymagający nie tylko środków finansowych, ale także dogłębnej wiedzy i rozważnego podejścia do wielu aspektów. Od poznania pojęć i zwrotów w branży nieruchomości, przez analizy rynku, strategię finansową i prawne uwarunkowania, aż po bieżące zarządzanie nieruchomością. Pomimo że potencjalne korzyści mogą być znaczące, każdy inwestor musi pamiętać o ryzykach i odpowiednio je minimalizować. A także znać istotne pojęcia i zwroty w branży nieruchomości.

Prawa i obowiązki stron – podstawowe pojęcia i zwroty w branży nieruchomości

Posiadanie nieruchomości wiąże się z szeregiem prawnych aspektów, które regulują zarówno pozycję właściciela, jak i najemcy. Na wstępie warto podkreślić, że prawo własności jest jednym z kluczowych elementów systemu prawnego i gwarantuje właścicielowi szeroki zakres uprawnień do dysponowania swoją nieruchomością. Właściciel może w szczególności:

 • używać nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • czerpać z niej pożytki, na przykład wynajmując ją innym osobom,
 • rozporządzać nią, czyli sprzedawać, darować lub przekazywać na inne tytuły prawne.

Warto jednak pamiętać, że te uprawnienia nie są nieograniczone. Prawo nakłada na właścicieli obowiązki, takie jak płacenie podatków od nieruchomości czy dbanie o to, aby korzystanie z niej nie naruszało praw innych osób.

Baner wynajem mieszkania lub domu
Sprawdź mój poradnik

Proste sposoby, aby wynająć drożej mieszkanie i dom. Bez pustostanów, nawet jeżeli nie masz doświadczenia.
Bezstresowo. Poprowadzę Cię za rękę. Krok po kroku.

Z drugiej strony istnieje prawo najemcy, które chroni osoby wynajmujące nieruchomość przed nadużyciami ze strony właściciela. Najemca ma prawo do:

 • korzystania z wynajmowanej nieruchomości bez nieuzasadnionych ingerencji ze strony wynajmującego,
 • oczekiwania, że nieruchomość będzie w stanie umożliwiającym korzystanie z niej w sposób przewidziany umową,
 • ochrony przed bezpodstawnym wypowiedzeniem umowy najmu.

Pomiędzy tymi dwoma biegunami – prawami właściciela i najemcy – istnieje wiele regulacji mających na celu zapewnienie równowagi interesów. Przykładowo, w Polsce Kodeks cywilny oraz ustawy specjalne takie jak ustawa o ochronie praw lokatorów określają warunki zawierania umów najmu, ich rozwiązywania oraz wzajemne obowiązki stron.

Stosunki prawne między właścicielem a najemcą mogą być również kształtowane przez samorządy terytorialne poprzez uchwalanie lokalnych przepisów dotyczących np. wysokości czynszu za lokale komunalne.

Podsumowując, posiadanie nieruchomości to kompleksowa kwestia wymagająca znajomości wielu przepisów prawnych. Zarówno właściciele, jak i najemcy powinni być świadomi swoich praw i obowiązków, aby uniknąć konfliktów i zagwarantować sobie bezpieczne oraz satysfakcjonujące korzystanie z nieruchomości. W przypadku sporów warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy prawnego lub mediatora, który pomoże znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obu stron. Aby to ułatwić, poniżej podaję podstawowe pojęcia i zwroty w branży nieruchomości

Podstawowe pojęcia i zwroty w branży nieruchomości. Słowniczek w ujęciu alfabetycznym:

Aby ułatwić zrozumienie poszczególnych zwrotów, przygotowałam ich praktyczne wytłumaczenie i ułożyłam alfabetycznie. Oto podstawowe pojęcia i zwroty w branży nieruchomości:

AKT NOTARIALNY 

Forma zawierania umowy o charakterze urzędowego dokumentu, sporządzona przez notariusza i podpisywana w kancelarii notarialnej. Umowa raz zawarta w tej formie wymaga zmiany również w ten sam sposób. Akt notarialny jest wymagany prawem w celu sporządzenia umowy deweloperskiej i wszelkich umów kupna-sprzedaży związanych z nieruchomościami, a jego brak powoduje nieskuteczność i nieważność zawartej umowy. 

ANTRESOLA

Półpiętro, czyli wydzielona przestrzeń w wysokim pomieszczeniu, do której najczęściej wchodzi się po drabinie lub schodami. 

ATRAPA

Tafla (np. pleksi) z nadrukiem imitująca wizualnie sprzęt AGD RTV np. płyty indukcyjne, piekarniki i kuchenki mikrofalowe. Wykorzystywana głównie w salonach meblowych i studiach kuchennych oraz w wykończonych mieszkaniach. 

CENA OFERTOWA

Kwota, którą wskazuje osoba składająca ofertę; cena ofertowa jest zamieszczana np. w portalach ogłoszeniowych. 

CENA TRANSAKCYJNA 

To cena ostateczna ustalona między stronami transakcji i zawarta w umowie.

CESJA 

Przeniesienie wszystkich praw i obowiązków, wynikających z umowy zawartej między kupującym mieszkanie a deweloperem, na osobę trzecią, która staje się stroną umowy (nowym kupującym).

CZYNSZ 

Najczęściej comiesięczne opłaty dla właściciela nieruchomości lub zarządcy nieruchomości.

DEWELOPER 

Firma realizująca proces planowania, finansowania i kontroli budowy mieszkań, domów, lokali użytkowych w celu ich dalszej sprzedaży lub wynajmu. Deweloper realizuje inwestycje polegające na budowie nowych domów, bloków, dobudowie pięter, rewitalizacji kamienic lub zmianie przeznaczenia istniejących lokali np. strychów. 

Deweloperzy oferują mieszkania i lokale na rynku pierwotnym. 

DEWELOPERSKI STANDARD WYKOŃCZENIA 

Określony przez dewelopera stan mieszkania sprzedawanego lub wynajmowanego klientowi. Standard ten może być różny u poszczególnych deweloperów i stanowi dla kupującego informację, co zostało już w lokalu wykonane.

EKSPEKTATYWA 

Potocznie: oczekiwanie na ustanowienie odrębnej własności lokalu od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności do czasu założenia księgi wieczystej – dotyczy rynku pierwotnego. W tym czasie istnieje możliwość sprzedaży lokalu pod pewnymi warunkami. 

FEJK/FEJKA 

Sztuczny kwiat lub roślina używany w home stagingu w celu dekoracyjnym. 

FLIP 

Proces obejmujący kupno nieruchomości, podwyższenie jej wartości, a następnie sprzedaż nieruchomości. Założenia: 

– im krótszy czas realizacji, tym lepiej; 
– podwyższenie wartości lokalu odbywa się poprzez remont, wykończenie lub odświeżenie, bądź zmianę przeznaczenia lokalu; 
– celem jest uzyskanie jak największego zysku ze sprzedaży mieszkania.

Baner flipy nieruchomości
Sprawdź mój poradnik

Tu nauczysz się flipować z sukcesem
bez tracenia czasu i zbędnych wydatków, nawet jeżeli dopiero startujesz.

FLIP NA ŁADNIE/ NA CZYSTO 

Proces, w którym podwyższenie/podniesienie wartości mieszkania odbywa się poprzez remont kapitalny lub kompleksowe wykończenie mieszkania.

FLIP NA BRUDNO/ NA BRZYDKO/ Z ODŚWIEŻENIEM 

Proces, w którym podniesienie wartości lokalu mieszkalnego jest realizowane poprzez delikatne odświeżenie mieszkania, posprzątanie, home staging itp. Celem jest minimalizowanie nakładów. 

GENERALNY WYKONAWCA 

Firma realizująca kompleksowo w ramach danej inwestycji wszelkie prace budowlane i montażowe – na zlecenie dewelopera i za wynagrodzeniem. 

GOTOWIEC INWESTYCYJNY 

Nieruchomość generująca regularne, najczęściej miesięczne, przychody na przykład z najmu lub dzierżawy.

Baner inwestowanie w nieruchomości
Sprawdź mój poradnik

Inwestowanie w nieruchomości. Tu odkryjesz, jak inwestować w mieszkania na wynajem i jak zarabiać na nieruchomościach.
Poprowadzę Cię za rękę. Krok po kroku.

GRANAT/ NA GRANAT/ POD GRANAT 

Lokal do kapitalnego (generalnego) remontu, bardzo często z koniecznością wymiany wszystkich instalacji, podłóg, okien itp. 

HIPOTEKA 

Zabezpieczenie wierzyciela (kredytodawcy – banku lub pożyczkodawcy) na nieruchomości do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Hipoteka powstaje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej właściwej dla danej nieruchomości, a wygasa po spłacie kredytu hipotecznego (pożyczki). Nieruchomości obciążone hipoteką można sprzedawać/kupować. 

HOME STAGING 

Profesjonalne przygotowanie nieruchomości do sesji zdjęciowej i sprzedaży, polegające na wstawieniu do mieszkania elementów dekoracyjnych (poprawa wizualna) lub elementów wyposażenia (poprawa funkcjonalna). 

INWESTOR AKTYWNY 

Osoba, którA wyszukuje okazje inwestycyjne, koordynuje i nadzoruje prace wykończeniowe, remontowe, aranżacyjne lub/i szuka najemców, klienta końcowego nieruchomości. Inwestor aktywny angażuje czas, wiedzę, doświadczenie i umiejętności do realizacji inwestycji. 

INWESTOR PASYWNY 

To osoba, która zapewnia finansowanie inwestycji w całości. 

INWESTYCJA W NIERUCHOMOŚCI

Przedsięwzięcie dotyczące nieruchomości realizowane w celu osiągnięcia zysku lub/i stałych przychodów z tej nieruchomości. 

KANCELARIA  NOTARIALNA

Miejsce pracy notariusza i dokonywania czynności notarialnych. 

KOMÓRKA LOKATORSKA 

Dodatkowe pomieszczenie przynależne do mieszkania, służące do przechowywania rzeczy przez właściciela.

KOSZTORYS 

Wyliczenie (wstępne lub ostateczne) i wskazanie kosztów związanych z daną inwestycją. 

MIEJSCE POSTOJOWE 

Miejsce, wydzielone fizycznie lub formalnie, na którym można parkować pojazdy. 

MIESZKANIE DEWELOPERSKIE/ W STANIE DEWELOPERSKIM 

Nowe lokale mieszkalne, sprzedawane lub wynajmowane przez dewelopera, w stanie do całkowitego wykończenia tzn. najczęściej bez podłóg, parapetów, wyszpachlowanych ścian i wewnętrznych drzwi. 

MIESZKANIE WYKOŃCZONE POD KLUCZ 

Lokal mieszkalny, w którym zostały wykonane wszystkie prace wykończeniowe/ remontowe. 

MIESZKANIE WYPOSAŻONE POD KLUCZ 

Mieszkanie gotowe tzn. w stanie do wprowadzenia się. 

MIKROKAWALERKA

Pokój premium z aneksem kuchennym i prywatną łazienką oraz osobnym wejściem, stanowiący część większego mieszkania. 

MPZP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – określa w szczególności przeznaczenie danego terenu, warunki zagospodarowania i zabudowy. 

NAJEM/ WYNAJEM 

Zobowiązanie właściciela (lub podnajmującego) do wydania najemcy danej nieruchomości lub jej części, na określony czas (oznaczony lub nie) i na umówionych warunkach. W zamian najemca zobowiązuje się płacić właścicielowi czynsz (najczęściej miesięczny) i ponosić opłaty związane z użytkowaniem nieruchomości np. media. 

NAJEMCA

Osoba biorąca w najem nieruchomość na określone cele i płacąca wynagrodzenie wynajmującemu. 

Baner wynajem mieszkania lub domu
Sprawdź mój poradnik

Proste sposoby, aby wynająć drożej mieszkanie i dom. Bez pustostanów, nawet jeżeli nie masz doświadczenia.
Bezstresowo. Poprowadzę Cię za rękę. Krok po kroku.

NOTARIUSZ/ REJENT 

Osoba uprawniona do sporządzania aktów notarialnych i stwierdzania faktów o charakterze prawnym. 

ODBIÓR KLUCZY

Protokolarne przekazanie lokalu kupującemu. Od tego dnia na właściciela przechodzi obowiązek opłacania kosztów utrzymania nieruchomości i mediów. 

ODBIÓR TECHNICZNY

Czynność polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego nieruchomości z zawartą umową (ze standardem wykończenia w przypadku umowy z deweloperem) – może być dokonywana przed lub w dniu odbioru kluczy. Odbiór techniczny powinien być zakończony protokołem rozbieżności/uwag. 

OKAZJA INWESTYCYJNA

W potocznym rozumieniu jest to wystawienie nieruchomości wraz z ceną, zdjęciami i istotnymi informacjami na portalach ogłoszeniowych i w social mediach. 

Nieruchomość, która zyskuje na wartości, może zostać sprzedana z zyskiem lub/i która ma potencjał generowania zysku. 

PODNAJEM 

Wynajem nieruchomości od jej właściciela i za jego zgodą celem dalszego najmu innym osobom lub podmiotom. Różnica w kwotach między opłatami płaconymi do właściciela, a otrzymywanymi od najemcy stanowi przychód podnajmującego. 

POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI 

Osoba doradzająca i łącząca strony przy transakcjach związanych z nieruchomością. 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ 

Decyzja administracyjna zezwalająca na budowę, przebudowę lub nadbudowę nieruchomości.

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 

Dokument wydawany przez organ nadzoru budowlanego (np. Inspektora Nadzoru Budowlanego) po zakończeniu budowy, który potwierdza, że budowa ta została wykonana prawidłowo i prawnie zezwala na jej użytkowanie

PROJEKT 

Profesjonalne przedstawienie rozmieszczenia poszczególnych elementów wyposażenia i wykończenia mieszkania. Najczęściej zawiera projekt techniczny, wizualny i listę materiałową.

PROSPEKT INFORMACYJNY  

Dokument sporządzony przez dewelopera, a stanowiący element (załącznik) umowy deweloperskiej, który zawiera wymagane przez ustawę deweloperską informacje o deweloperze oraz o realizowanej przez niego inwestycji. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO LOKALU ORAZ WYDANIA LOKALU W POSIADANIE  

Dokument przekazania nieruchomości pomiędzy deweloperem a kupującym zawiera najczęściej (oprócz danych nieruchomości): stany liczników, kody do wejścia na teren nieruchomości, liczbę przekazywanych kluczy, pilotów do bram, a także między innymi zasady wydania lokalu, informacje i koszty zarządzania nieruchomością, odpowiedzialność dewelopera i kupującego, obowiązki związane z prowadzeniem robót wykończeniowych i zasiedleniem budynku oraz listę usterek. 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

To pisemny dokument przekazania nieruchomości pomiędzy stronami. Zawiera najczęściej (oprócz danych nieruchomości): stany liczników, kody do wejścia na teren nieruchomości, liczbę przekazywanych kluczy, pilotów do bram etc. 

ROE 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego. Pokazuje efektywność zaangażowanego kapitału własnego tzn. im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej. Wskaźnik ten wyznaczany jest poprzez wysokość zysku w porównaniu z poniesionymi kosztami z własnych środków; liczony: (przychody – koszty)*100/koszty własne. 

ROI W UJĘCIU ROCZNYM LUB TRWANIA INWESTYCJI 

Wskaźnik zwrotu z inwestycji. Pokazuje opłacalność inwestycji tzn. im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej; wyznaczany poprzez porównanie wysokości zysków z poniesionymi kosztami. Wzór: (przychody – koszty)*100 /koszty. 

RYNEK PIERWOTNY 

Nowe mieszkania lub domy oferowane przez dewelopera, w których nikt jeszcze nie mieszkał, a także nowe nieużywane lokale usługowe. 

RYNEK WTÓRNY

Mieszkania/lokale z drugiej ręki tzn. już zamieszkałe/użytkowane, sprzedawane przez dotychczasowego właściciela/właścicieli. 

SESJA FOTOGRAFICZNA 

Sesja nieruchomości realizowana najczęściej przez profesjonalnego fotografa i po wcześniejszym przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży np. home stagingu. 

SŁUŻEBNOŚĆ 

Prawo innej osoby/podmiotu do określonego korzystania z nieruchomości będącej własnością kogoś innego. 

SOURCING 

Przekazywanie inwestorom wyszukanej okazji inwestycyjnej w zamian za wynagrodzenie. 

SPACER WIRTUALNY 

Profesjonalne narzędzie przygotowujące do sprzedaży nieruchomości. To takie połączenie zdjęć, które umożliwia wirtualne oglądanie wnętrz, pomieszczenie po pomieszczeniu, w widoku 360 stopni. 

STOPA PROCENTOWA

To cena za jaką pożyczamy pieniądze, najczęściej podawana w ujęciu rocznym. 

UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCI

Część w nieruchomości niepodzielnej określona ułamkowo lub procentowo. 

UMOWA CYWILNOPRAWNA W NIERUCHOMOŚCIACH 

Umowa zawierana nie w formie aktu notarialnego. W nieruchomościach jedynie umowy rezerwacyjne i przedwstępne mogą być, pod pewnymi warunkami, zawierane w tej formie. 

UMOWA DEWELOPERSKA 

Umowa zawierana w formie aktu notarialnego pomiędzy deweloperem a kupującym będącym osobą fizyczną. Jej treść musi spełniać wymogi ustawy deweloperskiej. Dokument zawiera w szczególności zobowiązanie dewelopera do wybudowania określonej nieruchomości (opcjonalnie z ogródkiem, komórką lokatorską, miejscem parkingowym) o ustalonym standardzie w określonym czasie i umówionej cenie oraz do przeniesienia w podanym terminie prawa własności mieszkania, domu lub lokalu i zobowiązanie kupującego do zapłaty uzgodnionej ceny według podanego harmonogramu. 

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY 
NIERUCHOMOŚCI 

Dokument umowy sprzedaży nieruchomości lub praw do nieruchomości (opcjonalnie z ogródkiem, komórką lokatorską, miejscem postojowym), ustalająca warunki transakcji między sprzedającym i kupującym oraz zobowiązanie stron do zawarcia umowy docelowej (przyrzeczonej).Dokument ten ta może być podpisywany na rynku pierwotnym i wtórnym zarówno w formie umowy cywilnoprawnej, jak i aktu notarialnego. 

UMOWA PRZYRZECZONA (OSTATECZNA/ DOCELOWA/ PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI) 

Dokuement ten jest zawierany zawsze w formie aktu notarialnego. W wyniku jej podpisania dochodzi do przeniesienia własności ze sprzedającego na kupującego. Na rynku pierwotnym zostaje zawarta w wyniku uprzedniego podpisania umowy deweloperskiej lub przedwstępnej z deweloperem; w wyniku jej zawarcia ustanawia się odrębną własność lokalu oraz przypisuje udziały w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości, a uchylanie się od jej zawarcia obarczone jest skutkami prawnymi. 

Na rynku wtórnym może, ale nie musi poprzedzać ją umowa przedwstępna; w wyniku jej podpisania własność nieruchomości, udziały w gruncie i częściach wspólnych przechodzą na kupującego.

UMOWA REZERWACYJNA 

Umowa polegająca na rezerwacji danej nieruchomości do określonego w umowie terminu i w tym czasie sprzedający wyłącza tę nieruchomość ze swojej oferty sprzedaży. Kupujący natomiast ponosi koszty opłaty rezerwacyjnej, zadatku bądź zaliczki – zgodnie z zapisami określonymi umowie. 

USTAWA DEWELOPERSKA 

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

WYNAJMUJĄCY 

Właściciel nieruchomości lub podnajmujący. 

Baner wynajem mieszkania lub domu
Sprawdź mój poradnik

Proste sposoby, aby wynająć drożej mieszkanie i dom. Bez pustostanów, nawet jeżeli nie masz doświadczenia.
Bezstresowo. Poprowadzę Cię za rękę. Krok po kroku.

ZADATEK 

Jest to świadczenie (najczęściej pieniężne) wręczane sprzedającemu jako zabezpieczenie wykonania umowy przedwstępnej lub rezerwacyjnej. W sytuacji braku realizacji umowy przepada (dotyczy strony, która wpłaciła zadatek) lub musi zostać zwrócone w podwójnej wysokości drugiej stronie (jeżeli strona otrzymała zadatek). Jeżeli umowa zostanie prawidłowo wykonana, to zadatek zostaje zaliczony na poczet zawartej w umowie całkowitej wartości transakcji. 

Uwaga! To nie jest to samo, co zaliczka! 

ZALICZKA 

Kwota pieniężna, która jest wpłacana na poczet realizacji usługi lub dostawy towaru. Kwota zaliczki jest zwrotna, dlatego nie daje gwarancji doprowadzenia do finalizacji transakcji (każda ze stron może wycofać się z umowy bez żadnych konsekwencji finansowych). 

Uwaga! To nie to samo, co zadatek! 

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

Osoba lub firma, która na zlecenie właściciela/właścicieli nieruchomości zajmuje się daną nieruchomością: zarządza, wynajmuje, utrzymuje, dogląda inwestycji, prowadzi rozliczenia itp. 

Scroll to Top